Alepo, Homs, Gaza, 2014

Alepo, Homs, GazaAlepo, Homs, Gaza, 2014.

Fuente: Maryam Saleh.